Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên làm gì nếu các khoản rút tiền từ tài khoản của tôi bị khóa?