Chuyến đến nội dung chính

Tại sao giao dịch rút tiền của tôi không đến?